Házirend

Nyitvatartási idő:

A Palánta Családi Bölcsőde Hálózat csoportjai ( Újszeged, Szentmihály) munkanapokon hétfőtől péntekig 7.30-16.30 óráig tartanak nyitva.

Klárafalvi csoportunk nyitva tartása hétköznapokon 7.30-13.30-ig tart. Valamint igény szerint egyeztetett időbeosztással.

 A takarítási szünet miatti zárva tartás pontos idejéről írásban értesítést adunk, igény szerint gondoskodunk a gyermek másik telephelyen történő ellátásáról ebben az időszakban is. A családi bölcsődék munkatársainak szabadsága idején helyettesítésről gondoskodunk.

Az ellátott gyermekek köre:

A családi bölcsődék csoportjaiba 1-4 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján.

Az év bármely szakában folyamatosan fogadunk gyermekeket.

Az ellátás kezdete és megszüntetése:

Az ellátás a szülővel egyeztetett és dokumentált napon veszi kezdetét.

Megszüntetése szülői kérés alapján történik, melyet a napközi vezetőjének két héttel az időpont előtt jelezni kell.

Étkezés:

Az ellátást végző gondoskodik a gyermek étkeztetéséről a szülővel kötött megállapodás alapján.

A szülő köteles tájékoztatni az ellátást végzőt a gyermeknek az étkezéssel kapcsolatban kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról…stb, s azt aláírásával megerősíteni.

Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem:

Ha a gyermek napközben belázasodik, rosszul érzi magát, az ellátást végző a szülőt értesíti és a szülővel egyeztetett módon háziorvost hív. A beteg gyermek ellátásáról az orvos érkezéséig legjobb tudása szerint gondoskodik.

Gyógyszert az ellátást végző csak írásban rögzített megállapodással vehet át a szülőtől, törvényes képviselőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a gyermeknek adni.

Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a családi napközi munkatársa rendszeresen ellenőrzi, az esetleges hiányosságokat írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

A gyermekeket fertőző betegség esetén a napközi nem fogadja. A gyermek közösségbe való visszatérését betegség után orvosi igazolással fogadjuk el.

Ruházat:

A gyermekek saját ruhájukat használják, és szüleik gondoskodnak tiszta váltóruháról, valamint szükség esetén pelenkáról.

A gyermekek ékszereiért, értéktárgyaikért felelősséget nem vállalunk.

A bölcsődében váltócipő használata kötelező.

 

Érdekképviseleti fórum:

Az érdekképviseleti fórum tagjai az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői közül választott szülő munkaközösségi tag, a működtető intézmény vezetője, gondozók, a fenntartó képviselője. Az érdekképviseleti fórum véleményt nyilváníthat a gyermekeket érintő ügyekben, javaslatot tehet a családi napközi működésével kapcsolatban.

Panasz esetén a Palánta Családi Bölcsőde Hálózat szervezeti és működési szabályzata az irányadó, amely a suakmai program része.

Amennyiben egy probléma a családok egy csoportját közösen érinti, úgy a családi bölcsődének kötelessége szülői fórumot rendezni e téma megbeszélésére.

Az ellátás költségei:

A gyermekfelügyeletre a személyes gondoskodást nyújtó ellátásért kell térítési díjat fizetni. A fenntartó évi 2 alkalommal élhet az árváltozás jogával. A térítési díj havonta fizetendő. A térítési díjat a szülő tárgyhó 10. napjáig egy összegben fizeti be. A tárgyhónapra vonatkozó térítési díjat a szolgáltatás megszüntetése esetén nem áll módunkban visszaadni.

Szülők részére:

A családi bölcsődével és a gyermekekkel kapcsolatos észrevételeket kérjük, a családi bölcsőde vezetőjével beszéljék meg. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép és videó felvételek készüljenek. Gyermekeket a családi bölcsődéből szülői engedély nélkül nem engedhetjük el.

A szolgáltatásunkat igénybe vevő gyermekek és szülők adatait a mindenkori adatvédelemre és a gyermekjogokra vonatkozó törvények betartásával kezeljük.

A családi bölcsőde munkatársa a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti. A házirend egy példányát a szerződéskötés napján a szülő, törvényes képviselő a családi napközi munkatársától veszi át.

A családi Bölcsőde területén valamint annak öt méteres körzetében a dohányzás szigorúan tiloskérjük a szülőket ennek betartására.

 

Tűzvédelmi szabályok, kivonulási terv

Az épületben keletkezett tűz esetén a gyermekeket a kijáraton keresztül (ha ez a tűz által elzárt, az ablakokon keresztül) azonnal kötelesek a családi napközi dolgozói biztonságos körülmények között kivinni az épületből.

A dolgozók közül 1 fő értesíti a tűzoltókat (105), a többiek a gyermekek kivonulásának rendjét és a nyugalmat biztosítja.

 

A házirendből minden szülő részére egy példányt biztosítunk.